• چطور یک GP به تعامل یک برنامه به کنترل یک ربات میتواند استفاده شود و کجا هدف ربات حرکت به سمت بیرون می باشد وقتی با یک مانع مواجه می شود.

برنامه نویسی ژنتیک می تواند در بهینه سازی حرکت و یادگیری ربات استفاده شود .افراد در جامعه بوسیله یک ساختار درختی باینری نشان داده می شوند که مثلا ساختار زیر شامل 4 گره ریشه که نمایشگر خروجی موتور از دوربات می باشند .هرگره غیر ترمینال در درخت بوسیله تابعی که بکار برده می شود شناسایی می شوند.

  • درخت تصمیم چیست و GP چگونه می تواند برای تحول درخت های تصمیم استفاده شود ؟

درخت تصمیم(Decision tree) درختی است که در آن نمونه ها را به نحوی دسته بندی می کنند که از ریشه به سمت پایین رشد کند و در نهایت به گره های برگ برسد .این درخت یکی از ابزارهای قوی و متداول برای دسته بندی (بدست آوردن مدل برای پیش بینی)و پیش بینی(پیش بینی خود را در قالب یکسری قوانین توضیح می دهد) می باشد یک ساختار درختی شبیه فلوچارت دارد در این ساختار هر گره داخلی آزمونی را بر روی یک ویژگی مشخص می کند و بالاترین گره هر درخت ریشه نام دارد درخت در هوش مصنوعی برای نمایش مفاهیم مختلفی نظیر ساختار جملات ، معادلات ، حالات بازی و غیره استفاده میشود در GP هر فرد یا کروموزوم نشانگر یک برنامه کامپیوتری بوده که با ساختار درختی نمایش داده میشود سایز افراد اشاره به عمق درخت دارد.برای حل یک مسئله توسط برنامه نویسی ژنتیک باید مجموعه ترمینال ها،مجموعه توابع ،جمعیت اولیه ،تابع شایستگی ، عملگرهای ژنتیکی و پارامترهای اجرایی (نرخ ترکیب و نرخ جهش و …) و شرط پایانی وابسته به مسئله به صورت مناسب انتخاب شوند.

  • آیا امکان دارد از GP برای گفتن داستان تطبیقی استفاده کرد ؟
  • یک پیش شرط و پس شرط از یک تابع ارائه داده و آیا امکان تعامل تابع با استفاده از GP وجود دارد؟

توابع لگاریتمی در ساختارهای درخت معنایی نمیتوانند مقدار منفی به خود بگیرند

برنامه نویسی ژنتیک و تکنیک های مرتبط در حال تلاش با تکامل از برنامه های بازگشتی میباشد عملگرهای GP در اعمال به برنامه های بازگشتی(توابع) به ندرت موفقیت آمیز می باشند دلیل زیر می تواند مطرح گردد:تغییرات کوچک به متن از یک برنامه بازگشتی از طریق بازگشتی CASCADE میشود.

  • چرا BGP از لحاظ محاسباتی ارزانتر از GP می باشد؟

GP برنامه نویسی ژنتیک تولید یک جامعه اولیه از افرادی که هر فرد نمایش یک درخت شامل چندین گره و سطح می باشد.BGP یک روش متناوبی توسعه یافته مخصوصاً برای تعامل درخت های تصمیم اشاره به روش بلوک ساختمانی داشته در این روش افراد فقط شامل یک ریشه و فوراً بچه از آن گره می باشند تکامل در همان درخت اولیه کوچک شروع می شود.از مزایای عملگرهای بلوک های ساختمان ، بلوک های ساختمانی خوب بوسیله عملگرهای تولید مثل دگرگون نخواهد شد توسعه در BGP بوسیله اضافه کردن بلوک ساختمانی تولید شده تصادفی مثلاً یک گره جدید به افراد اتفاق می افتد و در بین تریگرهای توسعه عمل جهش و ترکیب مثل GP نرمال اتفاق نمی افتد در کل این عملیات کمک شایانی به کاهش پیچیدگی محاسباتی BGP نسبت به GP نرمال دارد .

  • چطور یک GP برای تعامل عبارات چند جمله ای استفاده می شود ؟

یکی از کاربردهای GP در مباحث ریاضیات چند جمله ای رگرسیون سمبولیک می باشد .این تکنیک عبارات ریاضی را با FIT یک مجموعه از نقاط داده با استفاده از فرآیند تکامل برنامه نویسی ژنتیک ایجاد می کند مانند تمام روشهای محاسبات تکامل رگرسیون نمادین به دخالت در جمعیت از راه حل های(در این مورد عبارات ریاضی)با استفاده از عملیات مشابه با فرآیندهای تکامل که در عمل طبیعت اتفاق می افتد بکاربرده میشوند.

  • چطور GP می تواند به تابع ارزیابی استفاده شده به ارزیابی شرایط مطلوب از گره های برگ دریک درخت بازی استفاده شود؟