بسیاری از مسائل در نظریۀ گراف می‌تواند با الگوریتم‌های پیمایش درخت حل شوند، مثل الگوریتم دیکسترا[1]، الگوریتم کروسکال[2]، الگوریتم نزدیک‌ترین‌همسایه[3] و الگوریتم پریم[4]. می‌توان این الگوریتم‌ها را توسعه یافتۀ الگوریتم‌های جستجوی درختی دانست.[9]

[1] Dijkstra

[2] Kruskal

[3] Nearest Neighbor

[4] Prim