يك كلوني زنبور عسل مي تواند در مسافت هاي زياد و نيز در جهت هاي گوناگون پخش شود تا از منابع غذايي بهره برداري كند.قطعات گلدار با مقادير زيادي نكتار و گرده كه با تلاشي كم قابل جمع آوري است ، به وسيله تعدادزيادي زنبور بازديد مي شود؛ به طوري كه قطعاتي از زمين كه گرده يا نكتار كمتري دارد ، تعداد كمتري زنبور جلب مي كند.

پروسه ي جستجوي غذاي يك كلوني به وسيله زنبورهاي ديده بان آغاز مي شود كه براي جستجوي گلزارها ي اميد بخش ( داراي اميد بالا براي وجود نكتار يا گرده ) فرستاده مي شوند.

زنبورهاي ديده بان به صورت تصادفي از گلزاري به گلزار ديگر حركت مي كنند. در طول فصل برداشت محصول (گل دهي) ،كلوني با آماده نگهداشتن تعدادي از جمعيت كلوني به عنوان زنبور ديده بان به جستجوي خود ادامه مي دهند. هنگامي كه جستجوي تمام گلزار ها پايان يافت، هر زنبور ديده بان ، بالاي گلزاري كه اندوخته كيفي مطمئن از نكتار و گرده دارد، رقص خاصي را اجرا مي كند. اين رقص به نام رقص چرخشي ( حركتي مانند قرقره) شناخته مي شود. اطلاعات مربوط به جهت تكه گلزار ( نسبت به كندو) ، فاصله تا گلزار و كيفيت گلزار را به زنبورهاي ديگر انتقال مي دهد. اين اطلاعات زنبورهاي اضافي و پيرو را به سوي گلزار مي فرستد.

بيشتر زنبورهاي پيرو به سوي گلزارهايي مي روند كه اميد بخش تر هستند و اميد بيشتري براي يافتن نكتار و گرده در آنها، وجود دارد .وقتي همه زنبورها به سمت ناحيه مشابه بروند، دوباره به صورت تصادفي و به علت محدودي ، رقصشان در پيرامون گلزار پراكنده مي شوند تا به موجب اين كار سرانجام نه يك گلزار، بلكه بهترين گل هاي موجود درون آن تعيين موقعيت شوند.