تولید سیگنال رندوم با توزیع نرمال یک سیگنال سینوسی در نرم افزار متلب