برای تعریف حلقه for در متلب به مثال زیر توجه فرمایید

for

Execute statements specified number of times
Syntax

for index = values
program statements
:
end

با توجه به تعریف بالا در متلب می توان برنامه زیر را اجرا کرد و خروجی مناسب را مشاهده کرد

k = 10;
hilbert = zeros(k,k);      % Preallocate matrix

for m = 1:k
for n = 1:k
hilbert(m,n) = 1/(m+n -1);
end
end