نخستين نسل سيستم‌هايي كه با هدف كمك به تصميم‌گيري پزشك ساخته شدند در دهه 1950 به وجود آمد. اين سيستم‌ها عمدتاً از درخت‌هاي تصميم يا جدول‌هاي درستي استفاده مي‌كردند در ادامه سيستم‌هاي مبتني بر روشهاي آماري عرضه شدند و پس از آن سيستم‌هاي خبره ارائه شدند.

برخي از اين سيستم‌ها براي حل مسائل تشخيصي صريح و ظريف كه در آنها پزشك بايد بين تعداد محدودي گزينه يكي را انتخاب كند، ارائه شدند. مثالي از اين دسته سيستم‌ها، سيستم Dombal براي دردهاي حاد شكمي است. اين سيستم توانايي تشخيص 13 نوع مسأله را براي درد هاي حاد شكمي داشت و براساس روشهاي آماري عمل مي‌كرد. سيستم INTERNIST با قابليت تشخيص صدها بيماري سعي دارد تا همه بخش‌هاي پزشكي داخلي را پوشش دهد. سيستم‌هاي پشتيباني تصميم براي دو منظور استفاده مي‌شود: برخي در زمينه تشخيص براساس داده‌هاي بيمار و برخي در زمينه درمان كه روشهاي درماني را به پزشك پيشنهاد مي‌دهند. براي مثال سيستم‌هايي كه به آنكولوژيست‌ها كمك مي‌كنند تا پروتوكل‌هاي پيشرفته سرطاني را اجرا كنند از دسته دوم هستند.