1.1.1    تجزیه و تحلیل بر مبنای منطق فازی

دستگاه معرفتی فازی از طریق تاکید بر نظام چند ارزشی، نه تنها تقسیم‌بندی واقعیت‌ها و گزاره‌های معرفتی بر مبنای عدم و وجود (صفر و یک) را می‌پذیرد، بلکه درعین‌حال میزان عضویت و عدم عضویت در مجموعه‌ها را درجه‌بندی می‌کند (کلیر و یوآن،1997: 45)

رابطه‌ی بین شرایط لازم و یک نتیجه را در تحلیل فازی برای هر شرط به طور جداگانه می‌توان بررسی نمود. به این معنا نتیجه باید زیرمجموعه‌ی یک به یک علل باشد (Y≤X) همچنین طبق اصل زیرمجموعه، مصادیق شرط کافی زیرمجموعه مصادیق معلول (نتیجه) هستند (X≤Y) چنین اصلی معیاری برای آزمون شرط کافی است (ریگین،2000؛ چلبی، 1386: 47-48، ریهوکس و ریگین،2009: 102)