هرکس که با یک دوربین فیلم‌برداری کار کرده باشد، می‌داند که فیلمبرداری بدون لرزش دست کار مشکلی است، برای تصحیح خطای ناشی از لرزش دست نوع جدیدی از دوربین‌ها به بازار عرضه شده است، برای تصحیح خطای ناشی از لرزش دست این نوع دوربین‌ها که براساس سیستم‌های فازی می‌باشند تثبیت کننده تصویر دیجیتال نامیده شده‌اند. این سیستم‌ها براساس قواعد “هیوریستیک”[۱] زیر ساخته شده‌اند:‌

(۱٫۱۰) اگر تمامی نقاط تصویر به یک جهت حرکت کرده‌اند آنگاه دست لرزش داشته است.

(۱٫۱۱) اگر فقط تعدادی نقاط تصویر حرکت کرده است، آنگاه دست لرزش نداشته است.

توضیح اینکه در این سیستم، تثبیت‌کننده، فریم فعلی را با تصاویر قبل در حافظه مقایسه می‌کند، اگر کل تصویر جابجا شده باشد. آنگاه مطابق با عبارت (۱٫۱۰) دست لرزش داشته و سیستم فازی فریم را تصحیح می‌کند. در غیر این صورت به فریم دست نمی‌زند. بنابراین اگر یک ماشین داخل تصویر باشد آنگاه فقط بخشی از تصویر حرکت داشته و سیستم فازی حتی اگر دست نیز لرزش داشته باشد برای تصحیح آن اقدامی نمی‌کند.

[۱] . Heuristic