تبدیل سراسری[1](بسط سری[2])

يك سيگنال پيوسته معمولاً حاوي اطلاعات بيشتري از ميزان مورد نياز براي بازنمايي جهت مقاصد كلاسه بندي است . اين موضوع مي تواند براي تقريبهاي گسسته سيگنالهاي پيوسته نيز صادق باشد . يك روش براي بازنمايي يك سيگنال عبارتست از يك بسط سري بصورت تركيب خطي از توابع ساده تري ( داراي پيچيدگي كمتر ) كه به نحو مناسبي تعريف شده اند . در واقع ، ضرايب تركيب خطي ، يك روش كد كردن فشرده تر سيگنال مي باشند كه به آنها تبديل يا بسط سري سيگنال اطلاق مي شود . در زير ، معمولي ترين تبديلها و روشهاي بسط سري در حوزه سيستمهاي بازشناسي حروف بررسي مي گردند

[1] Global Transformation

[2] Series Expansion