چکیده

در این پژوهش، به برآورد ضرایب معادلات نفوذ کوستیاکوف- لوییز، فیلیپ و هورتون در شرایط اولیه (رطوبت اولیه خاک) و مرزی (بار آبی سطح خاک) مختلف با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) پرداخته شد. بدین منظور نفوذ تجمعی دو بعدی آبیاری شیاری با تغییر در رطوبت اولیه خاک (قبل از آبیاری) و بار آبی سطح خاک (هنگام آبیاری) با استفاده از حل معادله ریچاردز (مدل HYDRUS) شبیه­سازی گردید. بعد از مدل­سازی نفوذ، برای تعیین ضرایب معادلات نفوذ، خروجی مدل (نفوذ تجمعی نسبت به زمان) با استفاده از قسمت Solver نرم­افزار اکسل برازش داده شد؛ سپس به برآورد ضرایب معادلات مختلف نفوذ با استفاده از ANFIS پرداخته شد. نتایج نشان داد که ضرایب نفوذ با استفاده از ANFIS با دقت بسیار بالایی برآورد شدند که نشان از قدرت بالای تعمیم­دهی شبکه بود.

وازه­های کلیدی: بار آبی، رطوبت اولیه خاک، مدل HYDRUS، معادله نفوذ، ANFIS.

 

مقدمه

نفوذ به فرآیندی که در آن آب معمولاً از سطح خاک و به طور عمودی وارد خاک می­شود، اطلاق می­گردد. نفوذ آب به داخل خاک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مطالعات هیدرولوژی، حفاظت و مدیریت آب، اطلاع دقیق از میزان ظرفیت آبی خاکهای مختلف و سرعت نفوذ آب به منظور اجرای پروژهای آبیاری و زهکشی و کنترل فرسایش خاک در حوضۀ آبخیز ضروری است. چرا که با افزایش سرعت نفوذ خاک، میزان رواناب و در نتیجه فرسایش خاک کمتر خواهد بود. توجه به تغییرپذیری نفوذ با تغییر رطوبت اولیه و بار آبی روی سطح خاک، تخمین نفوذ را با استفاده از مدلهای شبیه­سازی نفوذ و توابع انتقالی منطقی می­سازد. از مدل­های توانمند در مدل­سازی حرکت آب در خاک مدل HYDRUS می­باشد. تحقیقات انجام یافته در مورد شبیه­سازی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل HYDRUS نشان دهنده توانایی بالای این مدل در شبیه­سازی حرکت آب در خاک بود (نورآبادی ۱۳۹۱ و کندلوس و سیمونک ۲۰۱۰). توابع انتقالی نیز روشهایی غیرمستقیم هستند که با دقتی مناسب و صرفه جویی در زمان و هزینه برای برآورد ویژگی­های هیدرولیکی خاک ارائه شده­اند. بنابراین توجه و استفاده از توابع انتقالی برای تخمین ویژگی­های هیدرولیکی خاک روز به روز در حال افزایش است (رضایی ارشد و همکاران ۱۳۸۹). یکی از این توابع انتقالی سامانه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی[۱] (ANFIS) می­باشد. در تحقیقی محمدی و رفاهی (۱۳۸۴) با محاسبه ضریب پراکندگی برای هر خاک، پارامترهای سه معادله نفوذ معتبر: کوستیاکوف ، فیلیپ و هورتون با رگرسیون چندگانه خطی تخمین زدند. نتایج نشان داد که این پارامترها می توانند به وسیله ترکیبی از آماره­های محاسبه شده و خصوصیات فیزیکی که به آسانی قابل اندازه­گیری هستند تخمین زده شوند. قربانی دشتکی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی امکان تخمین پارامترهای معادله­های فیلیپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوییز و هورتون با استفاده از شبکه­های عصبی پرداختند. پارامترهای معادلات به روش حداقل مربعات خطا تعیین شدند. بهترین رتبه برآوردگری را شبکه­های طراحی شده برای معادله دو پارامتری فیلیپ داشت. در پژوهشی دیگر نحوی­نیا و همکاران (۱۳۸۹) به پیش­بینی متوسط میزان نفوذ در آبیاری جویچه­ای توسط مدل­های شبکه عصبی و عصبی-فازی به عنوان مدل­های تجربی و مدل رگرسیونی به عنوان مدل آماری پرداختند. این پیش­بینی با استفاده از رطوبت اولیه­ خاک و دبی ورودی به جویچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم استنتاج فازی-عصبی قابلیت تخمین را در تمام شرایط حفظ کرده و این امر نشان از دقت و قابلیت تخمین زیاد سیستم استنتاج فازی-عصبی داشت و این روند در شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی مشاهده نشد. بررسی پژوهشهای صورت گرفته در مورد توابع انتقالی برای برآورد ضرایب نفوذ حاکی از آن است که از عامل بار آبی روی سطح خاک که یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر نفوذ می­باشد تاکنون تحقیقاتی انجام نیافته است و ضرایب برآورده شده خاص یک رطوبت اولیه بودند. همچنین از قابلیت سامانه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای برآورد ضرایب نفوذ کمتر در تحقیقات استفاده شده بود. در نتیجه در این تحقیق به برآورد ضرایب معادلات نفوذ کوستیاکوف–لوییز، فیلیپ و هورتون با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی در شرایط اولیه (رطوبت اولیه خاک) و مرزی (بار آبی سطح خاک) مختلف پرداخته شد.

مواد و روش­ها

در این تحقیق نفوذ تجمعی دو بعدی شیاری با تغییر در رطوبت اولیه خاک (قبل از آبیاری) و بار آبی سطح خاک (هنگام آبیاری) با استفاده از حل معادله ریچاردز (مدل HYDRUS) شبیه­سازی گردید. بعد از مدل­سازی نفوذ، برای تعیین ضرایب معادلات نفوذ کوستیاکوف-لوییز، فیلیپ و هورتون خروجی مدل HYDRUS (نفوذ تجمعی نسبت به زمان) با استفاده از قسمت Solver نرم­افزار اکسل برازش داده شد؛ سپس به برآورد ضرایب معادلات مختلف نفوذ با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی پرداخته شد.

معادلات نفوذ

در این تحقیق مطابق جدول ۱ به برآورد ضرایب سه معادله کوستیاکوف- لوییز، فیلیپ و هورتون پرداخته شد.

مدل­سازی نفود با استفاده از مدل HYDRUS

مدل HYDRUS به طور قابل توجهی برای مدل­سازی جریان آب، در مناطق اشباع و غیراشباع مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق برای مدل سازی دو بعدی فرآیند نفوذ مدل HYDRUS-2/3D نسخه ۱۱/۱ استفاده گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۱): معادلات نفوذ به کار رفته در این تحقیق

معادله پارامترها نام معادله نفوذ
  Z نفوذ تجمعی (cm3.cm-1)، t زمان (min)، f0 نفوذ نهایی (cm3/(cm.min)) و a (cm3/(cm. minb)) و b ضرایب تجربی (-) کوستیاکوف- لوییز
Z نفوذ تجمعی (cm3.cm-1)، t زمان (min)، S ضریب جذبی خاک ((cm3/(cm.min0.5) و Ks ضریب هدایت هیدرولیکی منطقه انتقال (cm3/(cm.min)) فیلیپ
Z نفوذ تجمعی (cm3.cm-1)، t زمان (min)، fi سرعت اولیه نفوذ (cm/min)، ff سرعت نهایی نفوذ (cm/min) و k ثابت تناسب (-) هورتون

 

پارامترهای هیدرولیکی خاکها

در این تحقیق مطابق جدول ۲ پنج بافت خاک (براساس پایگاه داده مدل HYDRUS) برای شبیه­سازی نفوذ در نظر گرفته شد. مدل هیدرولیکی استفاده شده برای شبیه­سازی، مدل ون گنختن-معلم بدون در نظر گرفتن پدیده پسماند می­باشد:

۱)

 

۲)

که در آن رطوبت باقیمانده، رطوبت اشباع خاک، α، n، m و l پارامترهای تجربی، هدایت آبی اشباع و اشباع نسبی است (سیمونک و همکاران ۲۰۰۵).

شرایط اولیه

برای تعریف شرایط اولیه از گزینه رطوبت حجمی اولیه استفاده شد. پنج مقدار اولیه رطوبت خاک در محدوده رطوبت نقطه پژمردگی (PWP) تا ظرفیت زراعی (FC) مطابق جدول ۳ در نظر گرفته شد (بای­بوردی ۱۳۸۸).

 

جدول (۲): پارامترهای هیدرولیکی بافتهای مختلف خاک

پارامترهای ون گنختن-معلم

بافت خاک

r (-)θ s (-)θ α (cm-1) Ks (cm.min-1) l (-)
۰۶۸/۰ ۳۸/۰ ۰۰۸/۰ ۰۰۳۳/۰ ۵/۰ رس
۰۹۵/۰ ۴۱/۰ ۰۱۹/۰ ۰۰۴۳/۰ ۵/۰ لوم­رسی
۰۷۸/۰ ۴۳/۰ ۰۳۶/۰ ۰۱۷۳/۰ ۵/۰ لوم
۰۶۵/۰ ۴۱/۰ ۰۷۵/۰ ۰۷۳۶/۰ ۵/۰ لوم­شنی
۰۴۵/۰ ۴۳/۰ ۱۴۵/۰ ۴۹۵۰/۰ ۵/۰ شن

 

 

جدول (۳): شرایط اولیه رطوبتی حجمی خاکها در محدوده PWP تا FC بر حسب درصد

رطوبت حجمی اولیه ()

بافت خاک

۰/۳۴ ۰/۳۰ ۰/۲۸ ۰/۲۵ ۰/۲۲ رس
۸/۳۱ ۷/۲۸ ۷/۲۵ ۷/۲۲ ۷/۱۹ لوم­رسی
۰/۲۷ ۱/۲۳ ۳/۱۹ ۵/۱۵ ۷/۱۱ لوم
۷/۲۰ ۹/۱۷ ۱/۱۵ ۳/۱۲ ۵/۹ لوم­شنی
۰/۱۵ ۵/۱۲ ۰/۱۰ ۵/۷ ۰/۵ شن

نفوذ تجمعی دو بعدی در آبیاری شیاری

به دلیل ماهیت نفوذ در جویچه‌های آبیاری، برای شبیه­سازی فرآیند نفوذ تجمعی از مدل دو بعدی HYDRUS استفاده گردید. ستون خاک همگن (تک لایه)، شرایط مرز بالایی خاکها بار آبی ثابت، مرز پایینی زهکشی آزاد و شرط مرزی بدون شدت جریان در طرفین جویچه در نظر گرفته شد. در این تحقیق، چهار بار آبی ثابت روی سطح خاکها (۵/۲، ۰/۵، ۵/۷ و ۰/۱۰ سانتی­متر) در طول مدت مدل­سازی در نظر گرفته شد (شکل (۱)).

تعیین ضرایب معادلات نفوذ مختلف

پس از اینکه مدل سازی در شرایط مختلف رطوبتی و بار آبی ثابت انجام گرفت؛ داده­های خروجی مدل (عمق آب نفوذ یافته نسبت به زمان) با استفاده از قسمت Solver نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ با معادلات نفوذ کوستیاکوف-لوییز، فیلیپ و هورتون برازش داده شد؛ این کار طوری انجام شد که شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) حداقل مقدار را داشت. شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بصورت زیر تعریف گردید:

۳)

Pi مقدار برازش، Oi مقدار مدل سازی و n تعداد داده­های مدل­سازی شده می­باشد (قربانی دشتکی و همکاران ۱۳۸۸).

شکل(۱): شرایط مرزی شیار برای شبیه­سازی نفوذ دو بعدی با HYDRUS-2/3D

 

برآورد ضرایب معادلات نفوذ با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی

روش سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی، یک روش نوین در حل مسایل پیچیده­ای است که یا الگوریتم مشخصی برای حل آنها وجود ندارد و یا استفاده از روش­های متعارف مستلزم به کارگیری راه حل­های بسیار طولانی و زمان­بر می­باشد. یکی از قابلیت­های مهم سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی درک رفتار غیرخطی یک سیستم می­باشد. این روش در سال­های اخیر در مسایل مختلف مدیریت منابع آب و خاک مورد استفاده قرار گرفته است (نحوی­نیا و همکاران، ۱۳۸۹). در این تحقیق تعداد کل ضرایب (خروجی مدل ANFIS) 100عدد (پنچ بافت خاک × چهار بار آبی روی سطح خاک × پنچ رطوبت اولیه) بود. نخستین گام در پی­ریزی شبکه تطبیقی عصبی-فازی برای برآورد ضرایب معادلات نفوذ، انتخاب داده­های ورودی وابسته و نرمال­سازی داده­ها قبل از ورود به مدل ANFIS می­باشد. نرمال سازی داده که به منظور افزایش دقت و سرعت شبکه در پاسخ به پیام­های ورودی می­باشد که با استفاده از رابطه زیر انجام می­گیرد (سبزی­پرور و همکاران، ۱۳۸۹):

۴)

که در آن Xnمقدار نرمال شده، Xi مقدار واقعی متغیر، Xminکمینه مقدار واقعی متغیر و Xmax بیشینه مقدار واقعی متغیر است. داده­ها پس از استاندارد شدن و قرار گرفتن در محدوده صفر و یک به دو دسته داده آموزش (۸۰ درصد) و داده آزمون (۲۰ درصد) تقسیم شدند. انتخاب داده­ها به صورت تصادفی صورت گرفت. در طراحی شبکه­ها روش سلسله­ای استفاده شد. در روش سلسله­ای، شبکه­ها به گونه­ای ایجاد شدند که در شبکه اول (A1) از بارآبی روی سطح خاک، رطوبت حجمی اولیه و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به عنوان متغیرهای ورودی استفاده می­گردد. در شبکه دوم (A2)، رطوبت اشباع خاک به ورودی­های شبکهA1 اضافه گردیده و شبکه A2 را ایجاد می­نماید. در شبکه سوم (A3)، رطوبت باقیمانده خاک به ورودی­های شبکهA2 اضافه شده و شبکه A3 را ایجاد می­کند. به طور کلی با افزایش تعداد متغیرهای ورودی به شبکه­ها، هزینه ایجاد هر شبکه نیز افزایش می­یابد. جدول (۴) چگونگی و ترتیب ورود متغیرها و طراحی شبکه­های سلسله­ای ایجاد شده را نشان می­دهد

[۱]Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System