بازنمایی[1](استخراج ویژگی ها[2])

اين مرحله يكي از مراحل بسيار با اهميت در سيستمهاي« اُسي آر » است؛ چرا كه نتايج حاصل از اين مرحله، مستقيماً بر روي كيفيت مرحله بازشناسي اثر مي گذارد. در مرحله بازنمايي، به هر الگوي ورودي(كاراكتر يا كلمه بر حسب آن كه رويكرد سيستم، مبتني بر كداميك از دو گروه «قطعه بندي كلمات» یا «شناسایی كلمه به عنوان يك الگوي واحد»باشد)، يك كد يا بردار ويژگي نسبت داده مي شود كه معرف آن الگو در فضاي ويژگي ها است و آن را از ديگر الگوها متمايز مي سازد.

[1] Representation

[2] Feature extraction