در طبيعت روند تکامل هنگامي رخ ميدهد که چهار شرط زير ارضاء شود :

 • يک نهاد بايد قابليت توليد مثل داشته باشد.
 • بايد جمعيتي ا ز نهادهايي که خود را توليد مي کنند وجود دا شته باشد.
 • نهادهايي که در يک جمعيت وجود دارند بايد با يکديگر متفاوت باشند.
 • قابليت بقا با توجه به تفاوت هايي که در نهادهاي يک جمعيت وجود دارد بايد براي تک تک نهاد ها متفاوت باشد .

متفاوت بودن هر نهاد با ديگري با توجه به تفاوت هائي که در کروموزومهاي نهادها وجود دارد بدست مي آيد.اين تفاوت در ساختار و رفتار باعث تغيير در نرخ بقا ميشود. بنابراين وجود اولين شرط براي شروع روند تکامل کافي است.

از طرف ديگر، در طبيعت نهادهايي که قابليت توليد خودشان را دارند توانايي بهتري در اجراي وظايف درون محيطشان دا رند و اين بدين دليل است که نهادهايي با تناسب بيشتر با نرخ بالاتري قابليت بقا دا رند و در طي گذشت چندين نسل به سطح بالاتري از تناسب مي رسند.

روشهايي که باعث گذر از يک نسل به نسل بعدي ميشود به صورت زير مي باشد :

 • عمل خود توليد با توجه به قانون نسبت تناسب داروين
 • عمل توليد مثل
 • عمل جهش ژنتيکي با احتمال بسيار پايين

 

در واقع روش کار را مي توا ن به صورت زير بيان کرد:

 1. جمعيتي اوليه با ا ستفاده از ترکيبات تصادفي توابع وپايانه هاي مسئله به وجود مي آيد.
 2. به صورت تکراري مراحل زير را انجام بده تا هنگامي که شرط خاتمه برآورده شود.
  1. هر يک از برنامه هاي کامپيوتري ايجاد شده را اجرا و به آن يک مقدار تناسب که نشان دهنده چگونگي حل مسئله است نسبت بده.
  2. جمعيتي جديد از برنامه هاي کامپيوتر با اعمال دو عملگر اوليه زير بدست آور.عملگرهاي اعمال شده با توجه به قانون احتمال مبتني بر تناسب داروين بدست مي آيد.
 3. برنامه هاي موجود را در نسل جديد کپي کن.
 4. با ترکيب بخشها يي از دو برنامه که اين بخشها بطور تصادفي انتخاب مي شود برنامه هاي جديدي ايجاد کن.
 5. بهترين برنامه منفرد موجود در زمان خاتمه به عنوان پاسخ انتخاب مي شود. اين پاسخ                    ممکن است راه حل مسئله يا تقريبي از آن باشد.