روش فراگیری که در بالا شرح داده شد را می‌توان به صورت الگوریتم زیر نشان داد . این الگوریتم را می‌توان برای ساختن شبکه‌های پرسپترون در کامپیوترها با هر زبان برنامه‌نویسی کد نمود .

الگوریتم فراگیری پرسپترون

۱- ضرایب ومقادیر اولیه آستانه را تعیین کنید .

را به عنوان ضریب وزنی ورودی i در زمان t و را به عنوان مقدار آستانه خروجی در نظر بگیرید.مقدار w0 را برابر – و مقدار x0 را همیشه برابر ۱ قرار دهید .        (۰≥ i≤n)

wi(0) را برابر مقادیر تصادفی کوچک قرار دهید، بدین صورت تمام وزن‌ها و آستانه‌ها را به حالت شروع درآورید.

۲- ورودی وخروجی مطلوب را ارائه دهید .

ورودی‌های xn,…x2,x1,x0 ، و خروجی مطلوب d(t) را به مدل ارائه دهید.

  • خروجی واقعی را محاسبه کنید .

 

  • ضرایب وزنی را تبدیل کنید .

) Wi (t Wi (t+1) = اگر خروجی صحیح بود.

Wi (t+1) =wi (t) +xi (t) اگر خروجی واقعی صفر و خروجی مطلوب ۱ بود (طبقه A)

Wi (t+1) =wi (t)-xi (t) اگر خروجی واقعی ۱ و خروجی مطلوب صفر بود (طبقه B)

توجه کنید که چنانچه جواب مدل صحیح باشد وزن‌ها تغییر نمی‌کند . همچنین ضرایب وزنی آن دسته از خطوط که در جواب غلط مؤثر نمی‌باشد تغییر نمی‌کند ، زیرا مقادیر ضرایب آن‌ها با مقدار ورودی خطوط که صفر می‌باشد جمع می‌شود و بنابراین بدون تغییر باقی می‌مانند .

 

این الگوریتم اصلی پرسپترون است . لیکن اصلاحات متعددی در این الگوریتم پایه پیشنهاد شده است . اولین صلاح وارد کردن عامل ضربی کوچک‌تر از یک در فرمول تغییر ضرایب وزنی است . این عمل باعث کند شدن سرعت تغییر ضرایب وزنی می‌شود و بدین صورت شبکه در گام‌های کوتاه‌تری به جواب نزدیک‌تر می‌شود . این اصلاح قدم چهارم الگوریتم را به صورت زیر تغییر می‌دهد :

۴- ضرایب وزنی را تعدیل کنید – شکل اصلاح شده

Wi(t+1)=wi(t) اگر خروجی صحیح بود .

xi(t)  Wi(t+1)=wi(t)+ اگر خروجی واقعی صفر و خروجی مطلوب ۱ بود . (طبقه A )

xi (t)  Wi(t+1)=wi(t)- اگر خروجی واقعی ۱ و خروجی مطلوب صفر بود . (طبقه B )

جایی که باشد عامل بازیابی مثبتی است که سرعت تعدیل را کنترل می‌کند .

الگوریتم مشابهی توسط ویدروهاف۱ ارائه شده است . آن‌ها به این نکته پی برده بودند که بهتر است هنگامی که اختلاف خروجی واقعی وخروجی مطلوب زیاد است ضرایب وزنی به میزان بیش تر و هنگامی که این اختلاف جزئی است به مقدار کم‌تر تعدیل گردد.. آن‌ها قاعده‌ای را برای فراگیری به نام قاعده دلتای۲ ویدور – هاف پیشنهاد کردند . این قاده اختلاف جمع وزنی و مقدار خروجی مطلوب را محاسبه می‌کندو آن را «خطا» می‌نامند. تعدیل ضرایب وزنی آن‌گاه به تناسب این خطا انجام می‌شود .

مقدار خطای را می‌توان به صورت زیر نوشت :

 

جایی که d(t) خروجی مطلوب سیستم و y(t) خروجی واقعی است . این فرمول خود موضوع اضافه کردن یا کم کردن ضرایب وزنی را کنترل می‌کند ، زیرا اگر خروجی مطلوب ۱ و خروجی واقعی صفر باشد ، و بنابراین ضرایب وزنی افزایش می‌یابد . به عکس اگر خروجی مطلوب ۰ و خروجی واقعی ۱+ باشد ،‌     می‌شود و ضرایب وزنی تقلیل می‌یابند . توجه کنید که چنانچه تصمیم صحیح باشد وزن‌ها تغییر نمی‌کنند زیرا d(t)-y(t)=0 .

الگوریتم فراگیری اصولاً مشابه بر پرسپترون اولیه است . تنها گام ۴ الگوریتم پرسپترون به صورت زیر تغییر می‌یابد :

  • ضرایب وزنی را تعدیل کنید – قاعده دلتای ویدرو-هاف

 

xi(t)                         ∆ Wi(t+1)=wi(t)+

اگر ورودی از طبقه A،باشد ۱+

اگر ورودی از طبقهB،باشد ۰     d(t)=

 

جایی که باشد، عامل بازیابی مثبتی است که سرعت تعدیل را کنترل می‌کند . ویدرو نرون‌هایی را که از این الگوریتم استفاده می‌کردند آدالین۱ ( نرون‌های خطی قابل انطباق) نامید . او همچنین تعداد زیادی از آدالین‌ها را به یکدیگر متصل کرد و آن ساختار را مادالین۲ نامید.

راه کرد دیگری که پیشنهاد شده است استفاده از ارقام دو قطبی ۳۱+ و ۱- به جای دو تایی ۱+ و صفر است . استفاده از ارقام دو تایی بدین معناست که خطوطی که ورودی آن‌ها صفر است آموزش نمی‌بینید در حالی که استفاده از ارقام دو قطبی به تمام خطوط فرصت آموزش می‌دهد . این ابتکار ساده سرعت رسیدن به جواب را افزایش می‌دهد ، لیکن اغلب باعث سردرگمی در نوشته‌ها می‌شود زیرا عده‌ای از نویسندگان از ارقام دوتایی و عده‌ای از ارقام دو قطبی استفاده می‌کنند . در واقع هر دو روش یکسان هستند و استفاده از یکی یا دیگری به سلیقه شخصی بستگی دارد.

۱ –Windrow and Hoff

۲ –delta rule

۱ -ADALINE

۲ -MADALINE

۳ -bipolar