جيمز كندي ، روانشناس اجتماعي ، و راسل سي ابرهارت ، مهندس برق ، صاحبان اصلي ايده الگوريتم PSO مي باشند.آنها در ابتدا قصد داشتندكه با بهره گيري از مدل هاي اجتماعي و روابط موجود اجتماعي، نوعي از خوش محاسباتي را بوجود آورندكه به توانايي هاي فردي ويژه نيازي نداشته باشند.اولين شبيه سازي آنها كه در سال 1995 انجام گرديد، آنها را به سمت شبيه سازي رفتار پرندگان براي يافتن دانه رهنمون كرد. در الگوريتم pso تعدادي از موجودات وجود دارند ، كه آنها را ذره مي ناميم ودر فضاي جستجوي تابعي كه قصد كمينه كردن ويا بهينه كردن مقدار آن را داريم ، پخش شده اند. هر ذره مقدار تابع هدف را در موقعيتي از فضا كه در آن قرار گرفته است، محاسبه مي كند. سپس با استفاده از تركيب اطلاعات محل فعلي اش و بهترين محلي كه قبلا در آن بوده است و همچنين اطلاعات يك يا چند ذره از بهترين ذرات موجود در جمع ، جهتي را براي حركت انتخاب مي كند . همه ذرات جهتي براي حركت انتخاب مي كنند و پس از انجام حركت ، يك مرحله از الگوريتم به پايان مي رسد. اين مراحل چندين بار تكرار مي شوند تا آنكه جواب مورد نظر به دست بيايد. در واقع انبوه ذراتكه كمينه يك تابع را جستجو مي كند، همانند دسته اي از پرندگان عمل مي كنند كه به دنبال غذا مي گردند.الگوريتم pso چيزي فراتر از يك مجموعه ذرات است. هيچ كدام از ذرات قدرت حل هيچ مساله اي را ندارند، بلكه هنگامي مي توان به حل مساله اميدوار شدكه آنها با همديگر ارتباط و تعامل داشته باشند. در واقع براي انبوه ذرات، حل مساله ، يك مفهوم اجتماعي استكه از رفتار تك تك ذرات و تعامل ميان آنها بوجود مي آيد.در مرحله ابتدايي الگوريتم ،ذرات با موقعيت ها و سرعت ها ي تصادفي ايجاد مي شوند.

به طور كل هر ذره به هنگام حركت :

1- جهت حركت قبلي خود؛

2- بهترين موقعيتي را كه در آن قرار داشته است؛

3-بهترين موقعيتي را كه توسط كل جمع تجربه شده است؛

را در نظر مي گيرد.

فرض کنیم میخواهیم زوج مرتب (X,Y) را طوری به دست آوریم که تابع  مینیمم شود. ابتدا نقاطی را به صورت تصادفی در فضای جستجو، روی صفحه X-Y انتخاب میکنیم. فرض کنید این گروه را به 3 همسایگی تقسیم کنیم که در هر همسایگی نقاط موجود با یکدیگر تعامل دارند. در هر همسایگی هر یک از نقاط به سوی بهترین نقطه در آن همسایگی و بهترین مکانی که آن نقطه تاکنون در آن قرار داشته حرکت می کند.

برای حل یک مسئله چند متغییره بهینه سازی میتوان از چند گروه (Swarm) استفاده کرد که هر یک از گروه ها کار مخصوصی را انجام می دهند. این همان ایده ای است که کلونی مورچه از آن ریشه می گیرد. از آنجا که دانش هوش جمعی بسیار جدید است در حال حاضر کاربرد های کمی از آن شناخته شده است.

الگوريتم pso را مي توان به شكل مجموعه اي از بردارها تصور كرد كه ؛ در فضايي متشكل از تجارب شخصي هر ذره و برخي ازذرات ديگر ، نوسان مي كند. در حالت كلي ، هر ذره با عده اي ديگر از ذرات داراي ارتباط است كه معمولا اين ارتباط دو طرفه مي باشند و به نام رابطه همسايگي يا مجاورت شناخته مي شود. مجموعه ي ذراتي كه با يك ذره داراي ارتباط همسايگي هستند ، به نام مجموعه همسايگي شناخته مي شوند. بايد توجه كرد كه مجموعه ي همسايه هاي يك ذره ، شامل خود آن ذره نيز مي شود. يعني يك ذره ، همسايه خودش نيز مي باشد.