معمولا ویژگی­های انسان با ۹ پارامتر مورد ارزیابی قرار می­گیرد که عبارتند از:

۱-عمومیت، هر شخص دارای آن ویژگی باشد.

۲- یکتایی، چه تعداد نمونه متفاوت را می­توان تفکیک کرد.

۳-دوام، معیاری برای آنکه سنجش شود یک ویژگی چه مدت عمر می­کند.

۴-قابلیت ارزیابی، سهولت استفاده برای ارزیابی نمونه­های متفاوت.

۵-کارایی،دقت، سرعت و پایداری روش مورد استفاده.

۶-مقبولیت، میزان پذیرش فناوری.

۷-جایگزین، سهولت در استفاده جایگرین.

۸-تصدیق هویت، در تصدیق هویت مشخصه یک فرد به پایگاه اطلاعات ارسال می­شود و هدف بررسی آن به منظور تصدیق هویت آن فرد می­باشد که پاسخ سیستم الزاما مثبت و یا منفی است.

۹-تشخیص هویت، در سیستم­های تشخیص هویت مشخصه بیومتریک فرد به سیستم ارائه می­شود و سیستم با جستجوی پایگاه اطلاعات مشخصات فرد را در صورت موجود بودن استخراج می­کند.