چند جمله ای ها در  MATLAB

 

جهت کار با چند جمله ای ها با اجرای دستور زیر توابع موجود در MATLAB مشاهده می شود  :

[css]>>help polyfun[/css]

 

برای وارد کردن یک چند جمله ای مثل۵ ۴ x3-8×2+7x- در MATLAB  به این صورت تایپ می کنیم :

[css]>>a=[4,-8,7,-5][/css]

جبر چندجمله ای ها:

برای جمع چند جمله ای ها دو بردار مربوط به ضرائب دو چندجمله ای را با هم جمع می کنیم،درصورت یکسان نبودن درجه ی دو چندجمله ای به چندجمله ای با درجه ی کمتر صفر اضافه می کنیم . به عنوان مثال برای جمع

g(x)=6×2-2x+2   با   f(x)=9×3-5×2+3x+7    باید اینطوربنویسیم :

[css]>>f=[9,-5,3,7]</pre>
>>g=[6,-2,2]

>>g=[0,g]

>>h=f+g[/css]

ریشه های یک چند جمله ای :

برای بدست آوردن ریشه های یک چندجمله ای مثل :  r=x4+7×3-8x+ 12 باید اینگونه عمل کنیم

[css]>>r=[1,7,0,-8,12];</pre>
>>R=roots(r)[/css]

اجرای دستور roots(r)  ریشه های معادله مورد نظر را به ما می دهد.

 

حال اگر بخواهیم با داشتن ریشه های یک چندجمله ای خود چندجمله ای را بدست آوریم ازاین دستور استفاده می کنیم.

[css]>>poly(r)[/css]

محاسبه ی جواب های معادله  n  مجهول:

فرض کنید می خواهیم جواب های دستگاه زیر را توسطMATLAB  بدست آوریم.

[css]3×1+5×2-2×3=10</pre>
x1+2×2+x3= -2

-x1+x2+3×3=6[/css]

: MATLAB باید در ماتریس ضرائب اینطور بنویسیم

[css]>>a=[3 5 -2;1 2 1;-1 1  ۳];</pre>
>>b=[10;-2;6];

>>X=a\b[/css]