در يادگيري با معلم، معلم مشخص مي‌كند كه كداميك از افراد در مجموعه آموزشي بيمار و كداميك سالم‌اند. سپس از كامپيوتر خواسته مي‌شود تا ويژگي‌ها را بر اين اساس مرتب كند. روش‌هاي مختلف از جمله روشهاي آماري براي اين منظور بكار برده مي‌شوند.