اين شبكه برخلاف شبكه هاي قبلي از چند لايه تشكيل شده است و علاوه بر لايه هاي ورودي و خروجي شامل لايه اي موسوم به لايه پنهان است اين شبكه به صورت نظارتي كار ميكند و خودسازمانده نيست وي از خصوصيات برجسته اي كه ان را از ساير شبكه ها جدا ميكند اين است كهمقادير نرون هاي ورودي پيوسته است و اي بدان معني است كه ميتوان مقادير غير باينري رابه عنوان ورودي به شبكه داد. اين شبكه يكي از پركاربردترين شبكه هاست چرا كه ميتواند مسايل به شدت غير خطي و نظارتي را حل كند.