یک مثال ساده از زنجیره مخفی مارکف و مدلهای گرافیکی