e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مقدار مشتق تابع f(x)=ex در نقطهٔ x=0 برابر 1 شود.[۱] از این طریق تابع ex به عنوان تابع نمایی و تابع معکوس آن، به عنوان تابع لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در مبنای e معرفی می‌شود. از طرفی می‌توان e را به عنوان مبنای تابع لگاریتم طبیعی (با استفاده از انتگرال) به عنوان حد یک دنباله ریاضی و یا به عنوان حد یک سری ریاضی تعریف کرد.

عدد e، به افتخار ریاضی‌دان سوئیسی، لئونارد اویلر، عدد اویلر نامیده می‌شود. همچنین گاهی به افتخار جان نپر از آن به اسم ثابت نپر یاد می‌شود، با این حال نماد e به افتخار اویلر انتخاب شده‌است.

در ریاضیات عدد e در کنار عدد ۰، عدد ۱، عدد پی (به یونانی: π) و یکه موهومی i از معروفیت خاصی برخوردار است.[۲] علاوه بر تعریف انتزاعی آن‌ها، این پنج عدد نقشی مهم و کلیدی در سرتاسر ریاضیات بازی می‌کنند. برای مثال می‌توان هر پنج عدد را در تساوی اویلر[۳] مشاهده کرد.

عدد e یک عدد گنگ است؛ یعنی کسری از اعداد صحیح نیست. به علاوه، این عدد یک عدد متعالی است؛ یعنی نمی‌تواند ریشهٔ هیچ معادلهٔ چند جمله‌ای غیر صفر با ضرایب گویا باشد. عدد e تا ۵۰ رقم اعشار مطابق عدد زیر است: