• یکپارچگی: تضمین این که افراد مجاز در وقت لزوم به اطلاعات و دارایی‌های مشترک دسترسی دارند.