یافتن عناصر اصلی تأثیرگذار بر یک مدل کسب و کار و تحت کن