چکیده :

بیشتر نیازهای ارزی کشور از صادرات نفتی است. یکی از راههای کاهش نیاز به درآمد نفتی در برنامه توسعه‌اقتصادی کشور ، صدور خدمات از جمله ترانزیت خارجی کالا از ایران است . موقعیت جغرافیایی ممتاز و استراتژیک ایران در خاورمیانه و قرار گرفتن برسر جاده ابریشم به وضوح مزیت نسبی کشور را در تولید خدمات بازرگانی و حمل ونقل بین المللی نمایان می‌سازد.

تحقیق حاضر از دو بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول به شناسایی و انتخاب عوامل مؤثر بر اثر بخشی مدیریت ترانزیت کالا از مسیر ایران می‌پردازد و بخش بعدی به اولویت بندی عوامل مؤثر می‌پردازد در جمع آوری داده‌ها و ارزیابی آنها اعمال نظر از خبرگان و کارشناسان صنعت حمل و نقل در بخش ترانزیت کالا شده است. و جهت اولویت بندی عوامل از روش سلسله مراتب تصمیم‌گیری (AHP ) استفاده گردیده است.

در این تحقیق به ترتیب به بررسی : کلیات تحقیق ( فصل اول ) ، ادبیات موضوعی تحقیق ( فصل دوم ) ، روش اجرای تحقیق ( فصل سوم ) ، تجزیه و تحلیل داده‌ها ( فصل چهارم ) ، و نتیجه گیری و پیشنهادات ( فصل پنجم ) پرداخته شده است.

طبق برسی‌های انجام شده اولویت بندی عوامل موثر براثربخشی ترانزیت کالا از مسیر ایران به ترتیب زیر می‌باشد که در آن عوامل نرم افزاری به عنوان با اهمیت‌ترین عامل و ایمنی به عنوان کم‌اهمیت ترین عامل مؤثر شناخته‌شده‌اند .

  1. عوامل نرم افزاری
  2. سرعت حمل
  3. عوامل محیطی
  4. بازاریابی
  5. هزینه
  6. عوامل سخت افزاری
  7. ایمنی