احتراماً درخواست کد نویسی الگوریتم ژنتیک برای مدل  انتخاب پارکینگ مناسب از میان مکان های نامزد برای استقرار پارکینگ را داشتم.به این صورت که هر پارکینگ دارای هزینه احداث و تعمیرات و نگهداری است و می خواهیم نیاز جابجایی بین بخش ها را، به این پارکینگ ها تخصیص دهیم به صورتی که تمامی تقاضای جابجایی بین بخش های سازمان مرتفع گردد.
لازم به ذکر است این پروژه فقط برای تمرین کدنویسی است و اطلاعات ورودی خاصی مدنظر نیست و اطلاعاتی مانند ماتریس فاصله بین بخش ها و تقاضای بخش ها و غیره را هر جور صلاح میدانید به صورت تصادفی تولید نمایید.
encoding  جواب مورد نظر نیز به این صورت است که پس از تعیین تعداد تسهیل مورد نیاز،می خواهیم یک بردار با همان ابعاد اعلام شود. هر عنصر در این آرایه ، شماره پارکینگ انتخاب شده جهت احداث را مشخص می کند.مانند بردار زیر: