کد سمت سرور در فایل الصاق شده(code.zip در my-problem.pdf)  توضیحاتی از آن ارائه داده شد به همراه مقاله در ایمیل برای شما سرور گرامی ارسال شده است.

فایل code.zip شامل توضیحات بنده در مورد پروژه در فایل  my-proble.pdf، کد سمت سرور به نام CS-SignalRecovey، مقاله به نام SenseApp_2010.pdf و ترجمه ان به نام چکیده با فرمت ورد می باشد.

بنده این کد را با محیط برنامه نویسی(IDE) Eclipse در محیط Ubuntu اجرا کردم، کد به صورت کامل اجرا نمی شود و نیازمند ارسال پکت با فرمت خاصی به که در ترجمه فایل Readme ذکر شده است می باشد.

از شما تقاضا دارم که برنامه را یا با همین زبان و در همین محیط اجرا کرده و یا مقاله را به صورت کامل با هر زبان دیگر شبیه سازی کنید