کد ایجاد رابط گرافیکی در متلب

//کد ایجاد رابط گرافیکی در متلب

کد ایجاد رابط گرافیکی در متلب

بسیاری از افراد تمایل دارند برای برنامه هایی که با متلب می نویسند یک رابط گرافیکی ایجاد کنند در این پست قصد داریم چگونگی ایجاد یک رابط گرافیکی را در متلب آموزش دهیم برای این کار مراحل زیر را دنبال می کنیم

۱- در پنجره command متلب دستور زیر guide را تایپ و اجرا کنید تا پنجزه زیر باز شود

رابط گرافیکی

در پنجره باز شده گزینه اول را که مشخص کننده ایجاد یک رابط گرافیکی تهی می باشد را انتخاب کنید تا شکل زیر ایجاد گردد

دکمه

این پنجره محیط گرافیکی رابط برنامه شما می شود که با استفاده از آن می توانید کامپوننت هایی مانند برچسب،دکمه فرمان، لیست باز شو، چک باکس و غیزه ایجاد کنید. توجه بفرمایید که پسوند فایل ایجاد شده fig می باشد و پس از ذخیره سازی هم نام با این فایل یک فایل دیگر با پسوند ام نیز ایجاد می گردد که شما می توانید کدهای برنامه را در آن فایل بنویسید

به عنوان مثال کد زیر مربوط به رابط گرافیکی می باشد که فقط دو دکمه بروی آن وجود دارد


function varargout = g1(varargin)
% G1 MATLAB code for g1.fig
% G1, by itself, creates a new G1 or raises the existing
% singleton*.
%
% H = G1 returns the handle to a new G1 or the handle to
% the existing singleton*.
%
% G1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
% function named CALLBACK in G1.M with the given input arguments.
%
% G1('Property','Value',...) creates a new G1 or raises the
% existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
% applied to the GUI before g1_OpeningFcn gets called. An
% unrecognized property name or invalid value makes property application
% stop. All inputs are passed to g1_OpeningFcn via varargin.
%
% *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
% instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help g1

% Last Modified by GUIDE v2.5 17-Nov-2015 15:31:20

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @g1_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @g1_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before g1 is made visible.
function g1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to g1 (see VARARGIN)

% Choose default command line output for g1
handles.output = hObject;

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes g1 wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = g1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی