برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
plot(0:50,nbincdf(0:50,phat(1),phat(2)),'.-');
xlabel('Accidents per Day')
ylabel('Cumulative Probability')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید