برای محاسبه فاکتوریل در متلب کافی است کد زیر را در متلب ایجاد کنید

n = 1;
nFactorial = 1;
while nFactorial < 1e100
n = n + 1;
nFactorial = nFactorial * n;
end