کد آماده دستور try/catch در متلب

//کد آماده دستور try/catch در متلب

کد آماده دستور try/catch در متلب

این دستور یک دستور شرطی می باشد. در صورت بروز خطا شرط اجرا می شود.برای آشنایی با نحوه اجرای دستور به مثال زیر توجه فرمایید.
A = rand(3);
B = ones(5);

try
C = [A; B];
catch err

% Give more information for mismatch.
if (strcmp(err.identifier,'MATLAB:catenate:dimensionMismatch'))

msg = sprintf('%s', ...
'Dimension mismatch occured: First argument has ', ...
num2str(size(A,2)), ' columns while second has ', ...
num2str(size(B,2)), ' columns.');
error('MATLAB:myCode:dimensions', msg);

% Display any other errors as usual.
else
rethrow(err);
end

end % end try/catch

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی