برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = [0:0.01:2];
p = raylpdf(x,0.5);
plot(x,p)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید