برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = (0:0.1:10)';
p1 = ncx2pdf(x,4,2);
p = chi2pdf(x,4);
plot(x,p,'-',x,p1,'-')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید