برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = (0.01:0.1:10.01)';
p1 = ncfpdf(x,5,20,10);
p = fpdf(x,5,20);
plot(x,p,'-',x,p1,'-')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید