برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:10;
y = binopdf(x,10,0.5);
plot(x,y,'+')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید