برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید

x = gaminv((0.005:0.01:0.995),100,10);
y = gampdf(x,100,10);
y1 = normpdf(x,1000,100);
plot(x,y,'-',x,y1,'-.')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید