برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
l = 10:10:60;
lpd = l+0.1;
deltap = (expcdf(lpd,50)-expcdf(l,50))./(1-expcdf(l,50))
x = 0:0.1:10;
y = exppdf(x,2);
plot(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید