برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
height = normrnd(50,2,30,1); % Simulate heights.
[mu,s,muci,sci] = normfit(height)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید