سلام دوستان عزیز

در این بخش از آموزش ها، کد آماده الگوریتم ژنتیک را قرار می دهیم.

%FUNCTION: Genetic
%PURPOSE:To create a new population based upon the parent genes
% using crossover,muation,cloning and creation methods
%INPUT: Previous Population (32x4) Matrix
%OUTPUT: New Population (128x4) Matrix

function T = genetic(T)
ind = 1;

%Cross Over
x = rand*4; % Randomly Chooses Which Bits Is To Be Swicthed
x = round(x); % Rounds The Value To The Nearest Integer
if (x==0)
x = x + 1;% Makes Sure X Doesn't Equal 0
end

for i=1:32 % Performs Cross Over With The Randomly Choosen Bit
T(i+9,:) = T(i,:);
T(i+10,:) = T(i+1,:);
T(i+9) = T(i+1,x);
T(i+10,x) = T(i,x);
x = rand*4;
x = round(x);

if (x==0)
x = x + 1; % Makes Sure Bit Value Doesn't Equal 0
end
end

%Mutation
for i=42:120
ran = rand*4; % Randomly Chooses The Gene To Be Mutated
ran = round(ran);

% Randomly Chooses Which Parent Chromosone To Be Mutated
ind = rand*20;
ind = round(ind);% Rounds To The Nearest Integer

if (ran==0)
ran = ran + 3; % Makes Sure The Choosen Chromosone != 0
end

if (ind==0)
ind = ran + 10; % Makes Sure The Choosen Gene Doesn't Equal 0
end

% XOR The Bit With 31 To Invert The Gene
T(i,:) = T(ind,:);
T(i,ran) = xor((T(ind,ran)) , 31);
end

%Cloning
for i=121:124
ind = rand*3; % Randomly Chooses The Parent Chromosone to Be Cloned
ind = round(ind); % Rounds To The Nearest Integer
if (ind==0)
ind = ind + 5; % Makes Sure The Choosen Chromosone != 0
end
T(i,:) = T(ind,:); % Clones The Choosen Chromsones
end

% Creation
% Randomly Creatres A 4x4 Population
Cret = rand(4,4);
Cret = Cret*6;
Cret = round(Cret);
Cret = Cret + 1;

% Inserts the 4x4 Population Into The Main Population
for j=1:4
for i=125:128
T(i,j) = Cret(i-124,j);
end
end

for i=33:128
for j=1:4
T(i,j) = T(i,j) + 1; %Makes Sure No Gene Equals 0
end
end

% End Of Function

کافی است کد بالا را در متلب با فرمت .m ذخیره کنید و با دادن ورودی های مناسب اجرا بگیرید
اگر سوالی داشتید در خدمتیم
موفق باشید