برای باز کردن چند تصویر در حلقه for باید بتوانیم تصاویر را ایندکس گذاری کنیم


clc
clear all
for i=1:5
imshow(ai)
end