در این روش، کروموزوم‌ها به صورت رشته‌ای از اعداد طبیعی نشان داده می‌شوند که هرکدام از این اعداد، مربوط به پارامتر ویژه‌ای در فضای حلّ مسأله است. ترتیب قرارگیری این اعداد مهم بوده و طول رشته دقیقاً با تعداد پارامترهای تعریف شده در مسأله برابر است. کاربرد این نوع کدگذاری در حل مسألۀ فروشندۀ دوره‌گرد است که تعریف آن در زیر آمده است.[3]

در بسیاری از مسایل مانند مسأله «فروشنده دوره گرد» با جایگشت‌های مختلفی از مجموعه راه‌حل‌ها رو به رو هستیم. در این مسأله تعدادی شهر داریم که فاصله میان آنها معلوم است و با شروع از یک شهر و ختم به همان شهر می‌بایست:

  • از تمام شهرها فقط و فقط یکبار عبور نمائیم.
  • کمترین مسافت ممکنه را طی نماییم.

نکته‌ای که در اینجا مهم است و باعث شده تا کدینگ باینری روش مناسبی برای این مسأله نباشد، این نکته است که حتما باید برش میان دو والد به نحوی صورت بگیرد که هیچ عنصری تکراری وجود نداشته باشد.

روش تک نقطه (در قسمت ترکیب که جلوتر بیان خواهد شد به طور کامل شرح داده خواهد شد) به این شکل اصلاح می‌شود که تمام قسمت قبل از نقطه برش در والد اول عیناً در فرزند کپی می‌گردد. بقیه ژن‌های والد اول که مطمئناً هنوز در فرزند تکرار نشده‌اند، مطابق با ترتیب قرار گرفتنشان در والد دوم در فرزند کپی می‌شوند.