در اینجا یه مثال ساده از خوشه بندی فازی در متلب ارائه می کنیم

data = load(‘fcmdata.dat’); % load some sample data

n_clusters = 3; % number of clusters

[center,U,obj_fcn] = fcm(data, n_clusters);

خوشه بندی بالا داده های ورودی را به سه خوشه مجزا تقسیم می کند