کتاب های مفید

ردیف عنوان نویسنده/مترجم
۱ ۱۶۰ زاهکار کاهش وزن نقیبی،سعید
۲ اداره سازمان های ورزش کشاورز،لقمان
۳ ارتفاع گرفتگی… بزروچکا،استفان/تادیبی،وحید
۴ ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی ماد،پیتر جی./سوری،رحمن
۵ اساس بیومکانیک حرکت انسان همیل،جوزف/چوبینه،سیروس
۶ استادیوم:راهنمای طراحی و توسعه جان،گرینت/رضوی،محمدحسین
۷ استعدادیابی در تکواندو پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۸ استعدادیابی در دو و میدانی آقا علی نژاد،حمید
۹ استعدادیابی در فوتبال قراخانلو،رضا
۱۰ استعدادیابی در والیبال ابراهیم،خسرو
۱۱ استناد دهی و منبع نویسی در علوم ورزشی تجاری،فرشاد
۱۲ اصول بازاریابی و خدمات لاولاک،کریستوفر/تاج زاده نمین،ابوالفضل
۱۳ اصول سازمان و مدیریت ورزشی تجاری،فرشاد
۱۴ اصول علمی کشتی گرفتن… گودرزی،محمود
۱۵ اصول مربیگری ورزشی علیجانی،عیدی
۱۶ اصول مهارت های مشاوره ای برای روان شناسان ورزشی کتز،جاناتان/صنعتکاران،افسانه
۱۷ اصول و روشهای آمار زیستی دانیل،واین و./آیت اللهی،محمدتقی
۱۸ اعتبار و پایایی پرسشنامه خود ادراکی جسمانی PSPP فولادیان،جواد
۱۹ اعتبار و پایایی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی شفیع زاده،محسن
۲۰ اندازه گیری بیومکانیکی حرکت در ورزش و تمرین پیتون،کارل جی./کریمی اصل،علی
۲۱ انگلیسی برای دانشجویان فیزیولوژی ورزشی رمضانی،علیرضا
۲۲ ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس… فارسی،علیرضا
۲۳ آرام سازی از طریق ماساژ گل محمدی،بهروز
۲۴ آزمون ها و ارزیابی ورزشی NSCA تدمیلر/گائینی،عباسعلی
۲۵ آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی مقدم،امیر
۲۶ آزمون های آمادگی جسمانی و مهات های ورزشی مجتهدی،حسین
۲۷ آسیب شناسی ورزشی اندام فوقانی گلپایگانی،مسعود
۲۸ آشنایی با مشاغل صنعت ورزش شرکت فرگوسن/عیدی،حسین
۲۹ آموزش جامع سازمانی… صباغیان،زهرا
۳۰ آموزش فوتسال بنیان،عباس
۳۱ آناتومی تمرینات عضلات مرکزی… السورث،آبیگیل/پورکیانی،مصطفی
۳۲ برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت حمیدی زاده،محمدرضا
۳۳ برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی مظفری،امیراحمد
۳۴ برندهای ورزشی باچت،پاتریک/تجاری،فرشاد
۳۵ بسکتبال مربیگری نوجونان کوچار،بیل/قاسم پور،حمیدرضا
۳۶ بهبود عملکرد ورزشی در دوهای استقامت و نیمه استقامت… فالوفیلد،جوان ال/ابراهیمی،بهروز
۳۷ بهداشت و سلامت پوست در ورزشکاران اکبری،مصطفی
۳۸ بیومکانیک کاربردی مک لیستر،جان/صادقی،حیدر
۳۹ بیومکانیک کفش ورزشی نیک،بنو ام/اسلامی،منصور
۴۰ پاسخ های قلبی-عروقی به فعالیت های ورزشی ژیانگ،لاشا/دریانوش،فرهاد
۴۱ پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی وینتر،دیوید/صادقی،حیدر
۴۲ تجهیزات و آزمون های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاشف،مجید
۴۳ تحلیل رفتگی روانشناختی در ورزش عبدلی،بهروز
۴۴ تربیت بدنی در مدارس… عرب عامری،الهه
۴۵ تشخیص اسکلتی عضلانی کوپر،گرانت/قاسمی،بهنام
۴۶ تغذیه در ورزشکاران مک اردل،ویلیام دی./پیری،مقصود
۴۷ تغذیه و رهنمودهای تندرستی شارکی،برایان/صادقی،مهدی
۴۸ تغذیه و متابولیسم در ورزش ،فعالیت ورزشی و تندرستی کانگ،جی/دریانوش،فرهاد
۴۹ تغذیه ورزشی… باسامی،مینو
۵۰ تمرین درمانی در اختلالات عضلانی –اسکلتی ویلسون،فیونا/خیام باشی،خلیل
۵۱ تمرینات کمکی برای ورزش های استقامتی لوچتنبرگ،دیتمار/آهنجان،شهرام
۵۲ توجه در ورزش بهرامی،علیرضا
۵۳ تئوری اقتصادی در تیم های ورزشی حرفه ای کزنه،استفان/یوسفی،بهرام
۵۴ جامعه شناسی ورزش زنان ساریخانی،ناهید
۵۵ جامی با طعم قهوه روزچنگ،آرمان
۵۶ حرکات اصلاحی همتی پور،سعیده
۵۷ حرکات اصلاحی پیشرفته لطافت کارآامیر
۵۸ خطوط راهنمای ACSM ویژه آزمون و تجویز فعالیت ورزشی پسکاتلو،لیندا اس./گائینی،عباسعلی
۵۹ خودگفتاری در ورزشکاران عبدلی،بهروز
۶۰ دایره المعارف تخصصی طب ورزشی جدیدیان،علی اکبر
۶۱ راه پیشرفت:بررسی و تحلیل ساختار و تشکیلات ورزش کشور آجورلو،مصطفی
۶۲ راهنما و برنامه ی عملی برای کلسترول بالا دورستین،جی لاریوکارگر فرد،مهدی
۶۳ راهنمای ارزیابی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بی دویر،گرگوری/طالبی گرکانی،الهه
۶۴ راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی… استون،راجر/میناسیان،وازگن
۶۵ راهنمای طبی تشخیص های عضلانی-اسکلتی کویر،گرانت
۶۶ راهنمای عملی مدیریت توریسم ورزشی تجاری،فرشاد
۶۷ راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی جنتایل،دینا/نیازی تبار،مریم
۶۸ راهنمای کاربردی کمپینگ… کشگر،سارا
۶۹ رشد حرکتی انسان پین وی،گرگوری/خلجی،حسن
۷۰ رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین تجاری،فرشاد
۷۱ روان پزشکی سالمندان… سمندری،سعید
۷۲ روان شناسی ورزشی کاربرد موسیقی در ورزش تجاری،فرشاد
۷۳ روان شناسی ورزشی… بهرامی،بهرام
۷۴ روانشناسی ورزشی خورند،محمدتقی
۷۵ روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت… دانایی فرد،حسن
۷۶ روش ها،فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی آذربانی،احمد
۷۷ روش های آموزش تربیت بدنی امیری دوماری،محمد
۷۸ روش های پژوهش تجربی در علوم ورزشی آذربایجانی،محمدعلی
۷۹ روش های تحقیق در تحلیل عملکرد های ورزشی ادونوگ،پیتر/حامدی نیا،محمدرضا
۸۰ روش های کیفی در مطالعات ورزشی آنروز،دیوید ال./تجاری،فرشید
۸۱ زمان بندی تمرینات قدرتی در ژیمناستیک هوانلو،فریبرز
۸۲ شاخص های پایش و ارزیابی برنامه های کلان بخش تربیت بدنی و ورزش کشور جوادی پور،محمد
۸۳ شنای پیشرفته… توماس،دیوید جی./کاشف،میرمحمد
۸۴ طب و تمرین ورزشی… قربانی نظامی،کورس
۸۵ علم تمرین فوتبال… رهنما،نادر
۸۶ فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه فرج وند،اسفندیار
۸۷ فرهنگ لغات ماساژ… دنینگ،اد/قاسمی،بهنام
۸۸ فرهنگ مصور اصطلاحات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی طاهری،حمیدرضا
۸۹ فعالیت جسمانی و رفتار کم تحرک جوانان اسمیت،آلن ال./طهماسبی بروجنی،شهزاد
۹۰ فعالیت ورزشی و سرطان… ساکستون،جان/نوری،رضا
۹۱ فوتبال فوتسالی… خائف زاده،حسینعلی
۹۲ فیزیولوژی انسانی علیجانی،عیدی
۹۳ فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت ورزشی لوزی،بیویو/نوری،رضا
۹۴ فیزیولوژی پزشکی گایتون-هال هال،جان/شادان،فرخ
۹۵ قلب شناسی ورزشی و فعالیت بدنی تامپسون،پل دی./دبیدی روشن،ولی الله
۹۶ کارآفرینی در ورزش فراهانی،ابوالفضل
۹۷ کارورزی در مدیریت ورزشی فاستر،سوزان براون/طالب پور،مهدی
۹۸ کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان دلاویر،فردریک/محمدی،مزیم
۹۹ کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش تجاری،فرشاد
۱۰۰ کمک های اولیه در آسیب های ورزشی اصفهانی،نوشین
۱۰۱ کنترل حرکتی انسان روزنبام،دیدید/نمازی زاده،مهدی
۱۰۲ کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین استون،راجر/صادقی،حیدر
۱۰۳ ماساژ درمانی شیری،مهدی
۱۰۴ مبانی بازاریابی ورزش یوسفی،بهرام
۱۰۵ مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی بلاژویچ،آنتونی/صادقی،حیدر
۱۰۶ مبانی تغذیه ورزشی بمبئی چی،شهناز
۱۰۷ مبانی روانی دوپینگ در ورزش منوچهری،جاسم
۱۰۸ مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی… کاشف،محمد
۱۰۹ مدیریت باشگاه ورزشی رابینسون،متئو/طالب پور،مهدی
۱۱۰ مدیریت دانش… رادینگ،آلن/لطیفی،محمدحسین
۱۱۱ مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی ذکایی،حسین
۱۱۲ مدیریت رویدادهای ورزشی گرینول،کریستوفر/کوزه چیان،هاشم
۱۱۳ مدیریت رویدادهای ورزشی،تفریحی و گردشگری مالن،چریل/علی دوست،ابراهیم
۱۱۴ مکانیک ورزش کار،گری/نیکوخصلت،سعید
۱۱۵ نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش قاسمی،حمید
۱۱۶ نورومکانیک و حرکت انسان انوکا،راجر ام./صادقی،حیدر
۱۱۷ واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی صادقی،حیدر
۱۱۸ هنجاریابی آزمون توجه ورزشکاران بهرامی،علیرضا
۱۱۹ هنجاریابی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده فارسی،علیرضا
۱۲۰ هنجاریابی پرسشنامه های انگیزش شرکت در فعالیت های بدنی… شفیع زاده،محسن