بسته نرم افزاری MATLAB) Matrix Laboratory) یک سیستم ماتریس‌ محور برای محاسبات ریاضی و مهندسی است. MATLAB در طول سالهای اخیر به ابزار بسیار قدرتمندی برای انجام پردازشهای پرزحمت و سنگین مهندسی مبدل شده است؛ به طوری که رسم برخی نمودارها یا انجام بعضی محاسبات را جز به کمک MATLAB نمی‌توان تصور کرد.

.
MATLAB امروزه دارای جعبه‌ابزارهای (TOOLBOX) متنوعی برای انجام محاسبات مختلف است که از جمله آنها می‌توان به جعبه‌ابزارهای پردازش سیگنال (Signal Processing)، پردازشهای آماری (Statistics)، شبکه‌های عصبی (Neural Network)، دریافت تصویر (Image Acquisition)، پردازش تصویر (Image Processing)، سیستمهای کنترلی (Control Systems)، طراحی فیلتر (Filter Design)، منطق فازی (Fuzzy Logic)، الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic Algorithms) و … اشاره کرد. بعضی از این جعبه‌ابزارها به همراه نرم‌افزار MATLAB ارائه می‌شوند و بعضی دیگر را می‌توان در کارگروههای مختلف و نیز سایت www.Mathworks.com یافت.

(منبع : http://www.jrasti.com)

.

این بار مجموعه ایی بی نظیر از آموزش نرم افزار Matlab برای شما درنظر گرفته ایم. امید است مورد رضایت مهندسین قرار گیرد.

.

.

لیست کتابهای این مجموعه:

Analysis and Design of Control Systems Using Matlab

Analysis and Design of Control Systems Using Matlab

Guide to Matlab for beginner and experinced users

Guide to Matlab for beginner and experinced users

.Newnes Essential MATLAB for Engineers and Scientists 3rd Ed

Newnes Essential MATLAB for Engineers and Scientists

Neural Network Toolbox

Neural Network Toolbox

Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB

Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB

Simulink Dynamic System Simulation For Matlab

. Simulink Dynamic System Simulation For Matlab

Computer Matlab Graphics

.Computer Matlab Graphics

دانلود کتاب های آموزشی متلب