برای استفاده از جعبه ابزار منطق فازی متلب با وارد کردن دستور fuzzy این جعبه ابزار باز خواهد شد.

برای طراحی سیستم فازی سوگینو از مسیر file>new fis>sugino یک سیستم فازی سوگینو باز می­کنیم و بعد از این مرحله با توجه به اطلاعات داده شده در مسئله توابع عضویت مربوط به ورودی را در سیستم وارد
می­کنیم. در زیر مراحل این کار نشان داده شده است:

در خصوص نوع توابع عضویت باید گفت نوع توابع عضویت تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی نخواهد داشت در اینجا توابع عضویت از نوع گوسی انتخاب شده است که در زیر مشاهده می­کنید:

بعد از این مرحله قوانین مربوط به سیستم فازی در بخش قوانین وارد می­شود:

حال سیستم فازی مورد نظر به دست آمده است و با انتخاب مسیرView>Rules می­توان عملکرد سیستم فازی را برای ورودی های دلخواه مشاهده کرد.