با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
X = [5, 3.4, 72, 28/4, 3.61, 17 94 89];

length(X)
ans =
۸
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید