با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
از این تابع برای رسم نمودارهای منحنی شکل استفاده می کنند

function s = myfuntk(t,k)
s = t.^k.*sin(t);

then you can use an anonymous function to specify that parameter:
ezplot3(@cos,@(t)myfuntk(t,1),@sqrt)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید