با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
x = rand(3,7,5) * 5;

any(x(:) > 3)
ans =
۱
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید