عبارت دو دویی یا صفر و یک ، در شرایط کسب و کار حالات طبیعی مبهم بوده و بین آنچه که هست و آنچه که نیست به درستی تعریف نشده است. یعنی حد واسط صفرو یک دارد. در کل مجموعه فازی امکان بیان اطلاعات ذهنی و کیفی را به روش علمی فراهم می کند. از این رو ذهنیت و تعصب های فردی کاهش می یابد و تصمیم گیری ها منطقی تر صورت می گیرد.

 

 

 

 

موارد استفاده:

تصمیم گیری:

با استفاده از شرایط زمانی ورودی های غیر قطعی را به پاسخ های قطعی برساند.

حسابرسی :

در اندازه گیری و مدیریت احتمال خطر حسابرسی ، ابهام در محیط حسابرسی و ارزیابی اهمیت در حسابرسی کمک کند.

تخصیص دارایی ها :

تخصیص دارایی ها به پس انداز ، سرمایه گذاری های درآمدی و سرمایه گذاری رشدی می توان براساس سن و درجه ریسک پذیری افراد مدل تخصیص دارای طراحی کرد.

مشاوره سرمایه گذاری :

سرمایه گذاری هر فرد به سالانه درآمد ، سرمایه و درجه ریسک پذیری فرد بستگی دارد.