خصوصیات مسائلی که کاربرد ANN در حل آنها مناسب می باشد

پیاده سازی ساختارهای محاسباتی سیستم های بیولوژیکی می تواند منجر به ایجاد الگوهای محاسباتی بهتری برای گروههای معینی از مسائل شود. از آن جمله، گروهی از مسائل سخت NP ، که شامل مسائل نشانه گذاری، مسائل جدول بندی، مسائل جستجو و سایر مسائل برآورد قیود۱ می باشد؛ گروهی از مسائل تشخیص الگو/ موضوع، که در مفاهیم بصری و گفتاری قابل ملاحظه هستند و گروهی از مسائلی که با داده های ناقص، کم، متناقض، مبهم یا احتمالی مورد بررسی قرار می گیرند، می باشند. این مسائل با برخی یا همه موارد زیر توصیف شده اند:

دامنه ای با ابعاد گسترده برای مساله ؛ رفتار متقابل، پیچیده ، مبهم یا رفتاری که منشاء ریاضی دارد، میان متغیرهای مساله و مجموعه ای از راه حل ها که ممکن است تهی باشد یا شامل یک راه حل واحد یا (در بیشتر موارد) شامل یک مجموعه از راه حل های سودمند(تقریباً یکسان) باشد. علاوه بر این (بر اساس لیستی که در پایین نشان داده می شود)، شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان راه حل پیشنهادی مسائلی که شامل ورودی های حسی انسان، مانند گفتار، بینایی و تشخیص دستخط هستند و به نظر می رسند. توجه داشته باشید که نگاشت مساله دلخوا ه با راه حل شبکه عصبی کار آسانی نیست.

۱ Constraint satisfaction problems