• خرده فروشی : از کاربردهای کلاسیک داده کاوی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 • تعیین الگوهای خرید مشتریان
 • تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار
 • پیشگویی میزان خرید مشتریان از طریق پست(فروش الکترونیکی)
 • بیمه :
 • تجزیه و تحلیل دعاوی
 • پیشگویی میزان خرید بیمه نامه های جدید توسط مشتریان
 • پزشکی :
 • تعیین نوع رفتار با بیماران و پیشگویی میزان موفقیت اعمال جراحی
 • تعیین میزان موفقیت روشهای درمانی در برخورد با بیماریهای سخت
 • تشخیص بیماریها براساس انواع اطلاعات (تصاویر پزشکی، مشخصات بیمار احتمالی)
 • تشخیص ناهنجاریهائی که توسط انسان به سختی قابل تشخیص خواهند بود
 • بانکداری :
 • پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری
 • تشخیص مشتریان ثابت
 • تعیین میزان استفاده از کارتهای اعتباری بر اساس گروههای اجتماعی
 • حوزه کاربردی فضا و سفرهای فضائی
 • حجم بسیار زیادی از اطلاعات
 • نویز بسیار بالا
 • ارزش بسیار زیاد دانش قابل استخراج
 • پردازش اطلاعات جمع آوری شده از فضا
 • پردازش اطلاعات مربوط به سفینه های فضائی
 • ارائه دانش مفید برای اتخاذ تصمیم نهائی جهت پرتاب یا عدم پرتاب یک سفینه به فضا