فایل u2.wav را در کامپیوتر ذخیره سازی کرده و بخوانید (با دستور wavread). سپس آن را از بلندگوی کامپیوتر پخش کنید (با دستور wavplay). توجه کنید که سیگنال صوتی u2.wav با نمونه برداری از یک سیگنال پیوسته با فرکانس استاندارد ۴۴٫۱khz به دست آمده است.